Aannamebeleid van vrijwilligers en gedragsregels 

Aanleiding: 

S.C.Urban Talent een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

 

Besluit: 

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt S.C. Urban Talent de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

 • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
 • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren.
 • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
 • Bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

 

Gedragsregels: 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ leider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders/ trainers en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als S.C. Urban Talent onderschrijven deze regels.

 1. De leider/ trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De leider/ trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De leider/ trainer onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/ trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De leider/ trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De leider/ trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De leider/ trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De leider/ trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider/ trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De leider/ trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider/ trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De leider/ trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider / trainer in de geest hiervan te handelen.

 

Protocol grensoverschrijdend gedrag

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Hoe wordt er gehandeld als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. Dit protocol is mede gebaseerd op de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Grensoverschrijdend gedrag

Bij S.C. Urban verstaan we de volgende zaken onder grensoverschrijdend gedrag:

 • Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten

etc.)

 • Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, negeren etc.)
 • Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal en/of fysiek, aanranding en

Verkrachting.)

 • Vernielingen van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het gebouw.

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen:

 • Kind – kind.
 • Kind – medewerker (begeleiders/stagiaires/vrijwilligers).
 • Medewerker – medewerker.

 

Werkwijze

Hoe denken wij bij S.C. Urban Talent grenzen te stellen aan dit ongewenst gedrag? Enerzijds door afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij leidinggevende of vertrouwenspersoon (Lisa) wanneer grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt.

De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen S.C. Urban Talent

 

Openheid en respect voor elkaar moeten hoog in het vaandel staan en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. Elkaar aanspreken of melding maken van grensoverschrijdend gedrag moet ervoor zorgen dat dit gedrag aangepakt wordt en in de toekomst wordt voorkomen. Gestreefd wordt naar een cultuur waarin het normaal is zowel positieve als negatieve feedback te geven.

 

Iedereen dient de regels na te leven. De gedragsregels zullen steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

 

Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag

 1. Signaleren

Inschatting van de situatie maken: S.C. Urban legt vanaf het eerste moment van constateren vast wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd.

– Wat is er gebeurd?

– Wanneer is het gebeurd?

– Wie waren erbij?

– Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag?

S.C. Urban is objectief en trekt niet snel eigen conclusies. Daarnaast wordt het grensoverschrijdend gedrag in het cliëntvolgsysteem verwerkt na melding bij het zorgteam.

 

 1. Reageren

S.C. Urban spreekt indien mogelijk meteen na constatering het kind, de ouder of de medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Doormiddel van gesprekken proberen we ervoor te zorgen dat het gedrag verbeterd

 

 1. Overleg

Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag betreft schakelt S.C. Urban zo spoedig mogelijk de overige teamleden of de onafhankelijke vertrouwenspersoon in.

 

 1. Plan van aanpak

Aan de hand van de vastgelegde feiten, het gesprek met betrokkene(n) en eventueel het advies van het zorgteam of de vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten worden zoals Veilig Thuis, een hulpverleningsinstantie of de politie.

Er wordt een begeleidingsplan/groepsplan opgesteld door de directe betrokkenen en de gedragswetenschapper. Zodra het plan klaar is wordt dit met de ouders/verzorgers besproken en ondertekend.

 

 1. Handelen

Doorverwijzen of melden; afhankelijk van de situatie wordt doorverwezen naar hulpverleningsinstantie, politie of de klachtencommissie. Of het uitvoeren van een begeleidingsplan/groepsplan.

 

 1. Evalueren

Alle gemelde gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden besproken in het team zodat de medewerkers ervan kunnen leren. Ouders en verzorgers zullen betrokken worden in de evaluatie van het begeleidingsplan/groepsplan.

 

Vertrouwenspersoon:

Lisa Konig

Lisa@urbantalentacademy.nl